VÄLKOMMEN TILL SVERIGESTUDIEN

Sättet som vi människor väljer att handla på styrs av våra värderingar. Sveriges förmåga att utvecklas påverkas därför av den samlade drivkraft som individers och organisationers värderingar ger upphov till. Sverigestudien tillför kunskap och insikter om de värderingar som över tid präglar Sveriges befolkning. Detta åstadkommer vi genom att fråga ett Sverige i miniatyr om vilka värderingar de anser karaktäriserar dem själva, deras arbetsplats och det svenska samhället – i dag och i en önskad framtid.

Sverigestudien är obligatorisk läsning för beslutsfattare, arbetsgivare och politiker som vill få en uppdaterad och djupare inblick i vad som driver Sverige framåt. Studien är politiskt obunden och syftar till att skapa en bred dialog on Sveriges utmaningar och möjligheter.

deltar i varje studie

som gjort liknande studier

har gjorts i Sverige

INSIKTER

Sverigestudien bidrar till ökad förståelse och viktiga insikter om klimatet som präglar vår samtid. Hur kan dessa insikter bidra till en dialog om vår tids största utmaningar och möjligheter, på våra arbetsplatser och i samhället i stort?

KUNDEN LYSER MED SIN FRÅNVARO

Hur synlig är kunden i din organisation?

I 2014 års studie återfinns kundperspektivet först på plats 57 för viktigaste nuvarande värderingar och som #55 för önskade värderingar. I andra länders mätningar ligger kundtillfredsställelse på topp-tio för nuvarande och/eller önskade värderingar.

DE REGIONALA SKILLNADERNA VÄXER

Hur skiljer sig arbetsplatserna i landet?

2014 tycks Stockholmsområdet fått en i mer positiv och inkluderande arbetsplatskultur. Göteborgsregionen går åt motsatt håll med en kultur som i genomsnitt präglas mer av kortsiktighet, långa arbetstider och slutenhet jämfört med tidigare år.

ANSTÄLLDAS HÄLSA ÄR VIKTIGAST

Vad tycker dina medarbetare?

”Anställdas hälsa” är genomgående den mest efterfrågade värderingen i svenska organisationer. Alla åldrar, både privat och offentlig sektor, samtliga regioner har den värderingen på plats ett. Det är också den värdering där skillnaden är störst mellan nuvarande och önskad kultur.

SPEGLING AV SAMHÄLLSDEBATTEN

Hur påverkar mediebilden värderingar?

Mediebilden 2014 tros haft betydelse på frågor om vilka värderingar som råder på nationsnivå. Ord som väljs för att beskriva Sverige är ”arbetslöshet”, ”byråkrati” och ”osäkerhet om framtiden”. Men även ”fred”, ”yttrandefrihet” och ”demokratiska processer ” dyker upp för att beskriva nuvarande och önskat läge.

LJUSARE BILD AV SAMHÄLLET

Hur minskas det s.k. energiläckaget?

De tio ord som väljs flest gånger för att beskriva Sverige i 2014 års studie är desamma som år 2013. Skillnaderna ligger i att det totalt sett i studien väljs färre begränsande ord i år än förra året, vilket gör att det s.k. energiläckaget i Sverige sjunker. Förutom i Storgöteborg där vi ser en motsatt utveckling.

BASBEHOV ALLT VIKTIGARE

Minskar behovet av personlig utveckling?

”Ekonomisk stabilitet”, ”vänskap” och ”omtanke” tar plats på 2014 års lista och ut åker ”rättvisa”, ”anpassnings­barhet” och ”självständighet”. Fokus förskjutits i riktning mot att ta hand om våra basbehov. Vi tycks ha mer fokus på att tillfredsställa våra basbehov, snarare än våra behov av personlig utveckling.

Hur görs studien?

Som mätmetod för Sverigestudien används Cultural Transformation Tools (CTT) utvecklat av Barrett Values Centre. CTT är ett internationell erkänt verktyg för mätning och synliggörande av kultur och värderingar.

Studien genomförs i samarbete med undersökningsföretaget Norstat och bygger på en webenkät med ett antal frågor. Enkäten skickas till ett ’Sverige i miniatyr’, d.v.s. en statistiskt säkerställt fördelning av människor bosatta i Sverige.

Läs mer om CTT här.

Person – Organisation – Samhälle

Studien undersöker värderingar utifrån tre olika perspektiv:

  • Den genomsnittliga svenskens personliga värderingar
  • De värderingar som beskriver den svenska arbetsplatsen i genomsnitt– i dag och i en önskad framtid
  • De värderingar som beskriver det svenska samhället – i dag och i en önskad framtid

10 viktigaste värderingarna

Genom ett antal enkätfrågor får respondenten välja, för dem, de 10 viktigaste orden som beskriver dem själva, deras arbetsplats och det svenska samhället – utifrån värderingar.

Urvalet av ord är omfattande och exempel på ord är respekt, tillit, ärlighet, och trygghet men även kortsiktighet, hierarki och byråkrati.

Partners

Studien genomförs av Preera i samarbete med SKL och AB Volvo.

Preera är ett managementkonsultbolag med en vision om att hjälpa företag och organisationer att med människan i fokus fånga vår tids utmaningar – och möjligheter. Att arbeta med kultur och värderingar utgör en naturlig del i Preeras arbete med att leda komplexa förändringsprocesser. Övertygelsen är att kultur och struktur måste samverka för att skapa förutsättningar för en organisation att verka i strategins riktning – och på så vis förverkliga drömmar och visioner. Nyfiken på att veta mer? Läs vidare här.

Nyfiken på verktyget CTT? Gör en gratis analys av dina personliga värderingar här. Det tar ca 10 min
GÖR TESTET

OPEN SOURCE

Syftet med Sverigestudien är att dela insikter och skapa samtal. Vi delar gärna med oss av data, analyser och reflektioner som gjorts under åren.

HÖR AV DIG

Har du frågor kring studien eller vill engagera dig mer?

Skicka ett mail till: hej@sverigestudien.se eller använd formuläret nedan.
+46-31-750 9000

Lilla Torget 5 Göteborg

Kornhamnstorg 61 Stockholm

hej@sverigestudien.se

 

Följ Sverigestudien på Facebook

logosinbjudanbred