VÄLKOMMEN TILL SVERIGESTUDIEN

Sättet som vi människor väljer att handla på styrs av våra värderingar. Sveriges förmåga att utvecklas påverkas därför av den samlade drivkraft som individers och organisationers värderingar ger upphov till. Sverigestudien tillför kunskap och insikter om de värderingar som över tid präglar Sveriges befolkning. Detta åstadkommer vi genom att fråga ett Sverige i miniatyr om vilka värderingar de anser karaktäriserar dem själva, deras arbetsplats och det svenska samhället – i dag och i en önskad framtid.

Sverigestudien är obligatorisk läsning för beslutsfattare, arbetsgivare och politiker som vill få en uppdaterad och djupare inblick i vad som driver Sverige framåt. Studien är politiskt obunden och syftar till att skapa en bred dialog on Sveriges utmaningar och möjligheter.

deltar i varje studie

som gjort liknande studier

har gjorts i Sverige

SVERIGEDIALOGEN

Vi tror att ju fler som deltar i dialoger om Sveriges värderingar, desto bredare förståelse får vi för andra och för oss själva. Ta chansen du med och gör skillnad på nästa APT, i klassrummet eller på ledningsgruppsmötet; delta i SverigeDialogen!

SVERIGEDIALOGEN

SverigeDialogen

SverigeDialogen är ett stöd till dig som vill prata om, förstå och påverka vår samtid utifrån värderingar i Sverige idag och i framtiden.

FÖRSLAG PÅ DIALOGSPÅR

Förslag på dialogspår

Förslag på dialogspår till dig som vill prata om värderingar – övergripande teman och dialogspår utifrån Sverigestudiens resultat 2017.

TIPS TILL SAMTALSLEDARE

Tips till samtalsledare

Tips till dig som vill hålla ett dialogmöte eller öppet samtal om värderingar – att tänka på inför, under och efter mötet/samtalet.

OPEN SOURCE

Syftet med Sverigestudien är att dela insikter och skapa samtal. Vi delar gärna med oss av data, analyser och reflektioner som gjorts under åren.

INSIKTER 2017

Sverigestudien bidrar till ökad förståelse och viktiga insikter om klimatet som präglar vår samtid. Hur kan dessa insikter bidra till en dialog om vår tids största utmaningar och möjligheter, på våra arbetsplatser och i samhället i stort?

STARKARE ÖNSKAN OM GEMENSAMMA VÄRDERINGAR

Vems värderingar ska vara gemensamma?

2017: De senaste åren har svenska värderingar gått som en raket i samhällsdebatten. Det återspeglas även i Sverigestudien där många av de värderingar som ofta refereras till som just svenska hamnar högt upp i resultatlistorna.

STÖRRE BEHOV AV TRYGGHET

Vilka konsekvenser får det för oss och andra att vi är mer trygghetssökande än förr?

2017: Svenskarna blir alltmer rädslostyrda. När vi ska beskriva nationen Sverige väljer vi allt oftare ord som våld och brott, konflikt/aggression samt hat.

INTEGRATION PÅ ENTREPRENAD

Sträcker vi fortfarande ut handen?

2017: När flyktingkatastrofen var i fokus hösten 2015 visade människor upp ett stort engagemang. Många ställde upp som volontärer, ännu fler skänkte saker och några upplät till och med sina hem. Hur ser det ut idag?

MINSKAT FÖRTROENDE FÖR VARANDRA

Hur hänger mellanmänskligt förtroende och demokrati ihop?

2017: Från att länge ha legat på plats fem, så har demokratiska processer sjunkit stadigt sedan 2012. Samtidigt ser vi en ökande polarisering och vi blir alltmer rädslostyrda och egenfokuserade.

DEN SVENSKA ARBETSPLATSEN - EN PARADOX

Var gömmer vi innovationen?

2017: Enligt FN:s innovationsindex är Sverige det näst mest innovativa landet i världen. I Sverigestudiens resultat finns däremot ganska lite som förklarar den placeringen.

INTEGRATION PÅ JOBBET

Hur får vi till integration 'på riktigt'?

2017: En viktig insikt i Sverigestudien är att svenskfödda och icke svenskfödda har ganska liknande önskemål om sin arbetsplats. Däremot är skillnaden större när de beskriver sin nuvarande arbetsplats. Då är det bara hälfen av orden som överensstämmer.

Hur görs studien?

Som mätmetod för Sverigestudien används Cultural Transformation Tools (CTT) utvecklat av Barrett Values Centre. CTT är ett internationell erkänt verktyg för mätning och synliggörande av kultur och värderingar.

Studien genomförs i samarbete med undersökningsföretaget Norstat och bygger på en webenkät med ett antal frågor. Enkäten skickas till ett ’Sverige i miniatyr’, d.v.s. en statistiskt säkerställt fördelning av människor bosatta i Sverige.

Läs mer om CTT här.

Person – Organisation – Samhälle

Studien undersöker värderingar utifrån tre olika perspektiv:

  • Den genomsnittliga svenskens personliga värderingar
  • De värderingar som beskriver den svenska arbetsplatsen i genomsnitt– i dag och i en önskad framtid
  • De värderingar som beskriver det svenska samhället – i dag och i en önskad framtid

10 viktigaste värderingarna

Genom ett antal enkätfrågor får respondenten välja, för dem, de 10 viktigaste orden som beskriver dem själva, deras arbetsplats och det svenska samhället – utifrån värderingar.

Urvalet av ord är omfattande och exempel på ord är respekt, tillit, ärlighet, och trygghet men även kortsiktighet, hierarki och byråkrati.

Partners

Studien genomförs av Preera i samarbete med SKL och AB Volvo.

Preera är ett managementkonsultbolag med en vision om att hjälpa företag och organisationer att med människan i fokus fånga vår tids utmaningar – och möjligheter. Att arbeta med kultur och värderingar utgör en naturlig del i Preeras arbete med att leda komplexa förändringsprocesser. Övertygelsen är att kultur och struktur måste samverka för att skapa förutsättningar för en organisation att verka i strategins riktning – och på så vis förverkliga drömmar och visioner. Nyfiken på att veta mer? Läs vidare här.

Nyfiken på verktyget CTT? Gör en gratis analys av dina personliga värderingar här. Det tar ca 5 min.
GÖR TESTET

VÅRT BIDRAG TILL SVERIGEDIALOGEN

Har ni ett bidrag till SverigeDialogen? Använd formuläret nedan.

Har du andra frågor kring studien eller vill engagera dig mer? Hör av dig på: hej@sverigestudien.se
+46-31-750 9000

Lilla Torget 5 Göteborg

Olof Palmes gata 13 Stockholm

hej@sverigestudien.se

 

Följ Sverigestudien på Facebook