Dialogue

Mer dialog och delaktighet

mars 27th, 2017 Posted by OPEN SOURCE No Comment yet

Ett samhälle utvecklas inte genom studier och mätningar. Förändring och utveckling kräver att människor väljer att handla utifrån resultatet och den egna bilden av vad som är viktigt och riktigt. Vår ambition och uppmaning är att Sverigestudien ska användas i tre olika syften.

1. Som ett underlag att skapa medvetenhet om vad som pågår i Sverige och hur vi ser på oss själva, våra arbetsplatser, våra kommuner och Sverige som samhälle.
2. Som en agenda för vad som är viktigast att prata om, det som är angeläget i den önskade arbetsplats- och samhällskulturen.
3. Som ett språk. Orden som valts har olika betydelse men olikheten är inget problem utan grunden att starta från. Använd dialogen att tillsammans förstå och skapa förståelse för ordens innebörd.

Vi ser att det finns fyra olika ”nivåer” där dialoger måste ta form för att skapa de liv vi önskar själva, på våra arbetsplatser och i samhället.

1. Den individuella/personliga dialogen. Vi får ingen önskad förflyttning utan att vi var och en får en högre medvetenhet om vad vi vill och hur vi agerar i de grupper vi tillhör. Det är individen som gör helheten, inte tvärt om och därför startar stegen mot ett bättre samhälle i en dialog med sig själv. Detta kan ske genom exempelvis personlig reflektion kring egna värderingar och uppfattningar eller genom feedback på det egna beteendet och agerandet för att skapa förståelse kring hur jag lever upp till det jag själv tror och vill. Du som är ledare har en viktigare roll. Som ledare kan du bryta mönster och vara en förebild som skapar utrymme och energi för andra att följa efter. Därför är ledarskapsprogram, coachning och mentorskap andra viktiga verktyg i den personliga dialogen.

Prova själv och se vilka personliga värderingar du har genom att klicka här och följa instruktionerna. Det tar bara 5-10 min.

2. Arbetsplatsdialogen. Nästa nivå av dialog är i den grupp vi tillhör till vardags. Det kan vara vår arbetsplats, i skolan, i föreningar eller andra grupper där vi presterar tillsammans. På denna nivå är det idag vanligast att vi för dialog. Här är det lättast att se hur dialogen underlättar och förbättrar möjligheterna att nå våra mål. Det är i denna dimension som vi sett de största och snabbaste förflyttningarna i Sverigestudien under de senaste fyra åren. De ledare som jobbar aktivt med sin egen personliga dialog tar inte med sig sina egna problem och rädslor in i gruppdialogen, vilket skapar bättre förutsättningar för en bra och utvecklande dialog. Skapas utrymme för samtal och dialog på min arbetsplats, så har jag möjlighet att frigöra mer av den fulla mänskliga potentialen som finns inom gruppen. Precis som varje enskild individ påverkar dynamiken och utvecklingen i varje grupp de verkar i (speciellt ledaren), så påverkar också varje enskild grupp de organisationer och det samhäller de verkar i.

3. Samhällsdialogen. Idag blir det allt vanligare att vi etablerar sk. medborgardialoger för att lyssna och förstå, men även för att tillsammans skapa det samhälle vi önskar. Det är mer komplext att föra dialoger med grupper som är utanför sin vardagliga grupp. Det kan vara medborgardialoger, brukardialoger, samverkansdialoger, partnerskapsdialoger, alliansdialoger osv. Men det är just här som grunden läggs för ett medskapande och mer hållbart och uthålligt samhälle. Vi kan inte skapa det samhälle vi önskar utan samverkan och dialog. Vi måste inse att vi alla är en del av en större helhet och att vi aldrig kommer kunna lösa de utmaningar vi står inför utan samverkan.

4. Nationell dialog. Det krävs samling i Sverige bland personer ifrån de högsta ledande positionerna. Vi behöver samlas för att tillsammans förstå vår gemensamma utmaning som spelare på världsmarknaden, samt hur vi bör agera för att tillsammans skapa det Sverige vi vill se i framtiden, ett Sverige som en del av den globala utvecklingen för ett mer uthålligt och hållbart leverne. Dialogen behöver inte enbart innebära samlingar i det gemensamma fysiska rummet, utan kan med fördel genomföras i det virtuella rummet. Detta har med framgång byggts upp och genomförts på Island, då deras nya regeringsförklaring för ett nytt Island tog form efter kollapsen 2009.

En infallsvinkel till dialogerna kan vara att gå raka vägen till det vi mest vill ha mer av. Kraften i det vi vill och önskar ska inte förringas som grund för en önskad förflyttning.
Bland Sverigestudiens resultattabeller finns bl.a. en sammanställning som tar i beaktande samtliga ord som valts av alla respondenter och visar på de största skillnaderna mellan vad vi bedömer att vi har, och vad vi anser behövs för att vi ska lyckas. Den visar alltså på vad det är vi mest vill ha mer av. I detta finns en kraftfull energi som väl tillvaratagen kan vara till stor hjälp vid en förflyttning.

 

The comments are closed.

Sverigestudien Facebook