Om Sverigestudien

Sättet som vi människor väljer att handla på styrs av våra värderingar. Sveriges förmåga att utvecklas påverkas därför av den samlade drivkraft som individers och organisationers värderingar ger upphov till. Sverigestudien tillför kunskap och insikter om de värderingar som över tid präglar Sveriges befolkning. Detta åstadkommer vi genom att fråga ett Sverige i miniatyr om vilka värderingar de anser karaktäriserar dem själva, deras arbetsplats och det svenska samhället – i dag och i en önskad framtid.

Sverigestudien är obligatorisk läsning för beslutsfattare, arbetsgivare och politiker som vill få en uppdaterad och djupare inblick i vad som driver Sverige framåt. Studien är politiskt obunden och syftar till att skapa en bred dialog om Sveriges utmaningar och möjligheter.

2000 personer deltar i varje studie, 27 länder har gjort motsvarande studier och 11 studier har genomförts i Sverige

Hur görs studien?

Som mätmetod för Sverigestudien används Cultural Transformation Tools (CTT) utvecklat av Barrett Values Centre. CTT är ett internationell erkänt verktyg för mätning och synliggörande av kultur och värderingar.

Studien genomförs i samarbete med undersökningsföretaget Norstat och bygger på en webenkät med ett antal frågor. Enkäten skickas till ett ’Sverige i miniatyr’, d.v.s. en statistiskt säkerställt fördelning av människor bosatta i Sverige.

Genom ett antal enkätfrågor får respondenten välja, för dem, de 10 viktigaste orden som beskriver dem själva, deras arbetsplats och det svenska samhället – utifrån värderingar.

Urvalet av ord är omfattande och exempel på ord är respekt, tillit, ärlighet, och trygghet men även kortsiktighet, hierarki och byråkrati.

Person - Organisation - Samhälle

Studien undersöker värderingar utifrån tre olika perspektiv:

  • Den genomsnittliga svenskens personliga värderingar
  • De värderingar som beskriver den svenska arbetsplatsen i genomsnitt– i dag och i en önskad framtid
  • De värderingar som beskriver det svenska samhället – i dag och i en önskad framtid

Huvudpartners

Preera är ett managementkonsultbolag med en vision om att hjälpa företag och organisationer att med människan i fokus fånga vår tids utmaningar – och möjligheter. Att arbeta med kultur och värderingar utgör en naturlig del i Preeras arbete med att leda komplexa förändringsprocesser. Övertygelsen är att kultur och struktur måste samverka för att skapa förutsättningar för en organisation att verka i strategins riktning – och på så vis förverkliga drömmar och visioner.

Gullers Grupp är Sveriges ledande byrå för samhällsaktörer. Oavsett om du är en offentlig eller privat aktör, redan etablerad eller har målet att skapa dig en plats på samhällsarenan. Vi är en kommunikationsbyrå för samhällsaktörer som vill nå resultat. För dig som vill utveckla samhället och demokratin. För dig som vill hitta nya lösningar. För samhällsaktörer som vill delta i det offentliga samtalet och bidra till förändring. I hela Sverige.

SKR är en medlemsorganisation för alla kommuner,  landsting och regioner. SKR:s uppgift är att stödja och bidra till att utveckla kommuner, landsting och regioners verksamhet. De fungerar som ett nätverk för kunskapsutbyte och samordning. SKR:s ambition är att ligga steget före och belysa viktiga omvärldsförändringar. På så vis vill de påverka utvecklingen i den riktning som ger störst nytta för deras medlemmar, och som i förlängningen bäst gynnar allmänheten.